G-Wurf: Herbst 2022

Surtseys V-Vaka ad Feinasberg x Gladur Sindri im Herbst 2022, IZK(5): 0,975, AVK(5): 95%