Jetzt auch auf fb: Islandhunde vom Feinasberg

G- Wurf ist angekommen....🤣❤🥰
M: Surtseys V-Vaka ad Feinasberg V: Steinnuns Brimi